SYSTEMY MONITORINGU TECHNICZNEGO PDF Drukuj

 

PROJEKTUJEMY BUDUJEMY, SERWISUJEMY

 • projekty systemów monitoringu technicznego
 • korekty istniej?cych projektów systemów MT (do ma?ych i funkjonalnych)
 • dobór urz?dze? pomiarowych
 • budowa urz?dze? pomiarowych
 • budowa bazodanowych systemów ekspertoywch
 • funkcje analiz sygna?ów
 • modele numeryczne konstrukcji i procesów
 • weryfikacja i aktualizacja modeli numerycznych
 • zaawansowane funkcje u?ytkownika
 • serwis
 • ocena stanu technicznego obiektu
 • modyfikacje istniej?cych systemów z wykorzystaniem innowacyjnego oprogramowana


NASZE ROZWI?ZANIA

 1. Oferujemy najprostsze, trwa?e i niezawodne urz?dzenie pomiarowe (w?asnej produkcji lub sprawdzone rozwi?zania renomowanych firm).
 2. Pomiary w ma?ej liczbie punktów uzupe?niamy wynikami analiz numerycznych - dost?p do informacji o si?ach, przemieszczeniach, napr??eniach i odkszta?ceniach w dowolnej liczbie wskazanych punktów.
 3. Budujemy systemy ekspertowe wnioskuj?ce o ogólnym stanie konstrukcji - zalecenia i wnioski.
 4. Oferujemy bogaty wybór funkcji u?ytkownika - od najprostszych funkcji typu okre?lania stanów granicznych (SGN i SGU) po zaawansowane funkcje optymalizacji kosztów utrzymania czy zarz?dzania ryzykiem. 


NASZE URZ?DZENIA

W?ASNE ROZWI?ZANIA:

Najtrudniejszym zagadnieniem jest dok?adny i trwa?y pomiar przemieszcze? w u?ytkowanych obiektach.

 • HYDRO - NIWELATOR
  - dok?adno?? oko?o 1mm
 • POMIAR LASEROWY
  - dok?adno?? < 1mm
 • POMIAR OPTOELEKTRYCZNY
  - mo?liwo?ci pomiaru z jednego urz?dzenia na d?ugo?ci ponad 100 km

SPRZ?T RENOMOWANYCH FIRM:

 • przetworniki indukcyjne - PELTRON 
 • tachimetry automatyczne i dalmierze- LEICA GEOSYSTEMS
 • czujniki strunowe - GEOKON 
 • i inne


ABC MONITORINGU TECHNICZNEGO

CEL INSTALACJI:

 • podniesienie bezpiecze?stwa u?ytkowania obiektów budowlanych (rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r. - patrz za??cznik)

PROBLEMY:

 1. Poprawnie zaprojektowany i wykonany obiekt nie wymaga monitorowania (opinia prof. Wilde).
 2. Awaryjno?? komercyjnych systemów pomiarowych jest wy?sza ni? awaryjno?? budowli.
 3. Koszty instalacji i utrzymania systemu pomiarowego jest relatywnie du?y.
 4. Wyniki pomiarów musz? by? cz?sto weryfikowane, sprawdzane.
 5. Pomiary s? bezwarto?ciowe je?eli nie zostaj? poddane analizom i nie przedstawia si? wniosków i zalece?.
 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). 

> poznaj nas

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gda?sku

System sk?ada si? z modu?u pomiarowego, 4 kamer, modu?u eksperckiego i modu?u powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering