System monitoringu technicznego PGE Arena w Gda?sku PDF Drukuj

System zaprojektowany przez dra hab. ?ó?towskiego i wykonywany przez firm? Neostrain

(Opis przygotowano na podstawie materia?ów za??czonych do post?powania przetargowego, Bieg2012, 2011 „Projekt ogólny monitoringu konstrukcji zadaszenia Stadionu Gda?sk – Letnica”)


PGE Arena w Gda?sku

Konstrukcja zadaszenia trybun sk?ada si? z 82 przestrzennych kratownicowych wi?zarów stalowych w formie ?uków sierpowych wspartych na fundamentach lub na podziemnej cz??ci konstrukcji ?elbetowej. Konstrukcja poza fundamentami jest niezale?na od pozosta?ych cz??ci stadionu i stanowi odr?bny statycznie i strukturalnie element. Wi?zary g?ówne po??czone s? ze sob? obwodowymi elementami tworz?cymi zamkni?te pier?cienie. Dodatkowo wi?zary s? usztywnione st??eniami pr?towymi typu X. Wysoko?? od poziomu stopy do powierzchni dachu wynosi ok. 38 m. D?ugo?? wspornika nad trybun? liczona od ?o?yska do kraw?dzi dachu nad boiskiem wynosi ok. 48m.

monitoring-pge-1? monitoring-pge-2?
Widok na PGE Arena

Wi?zar g?ówny 


System monitoringu technicznego konstrukcji dachu PGE Arena

Cel instalacji systemu: wsparcie procedur utrzymania obiektu i podniesienie bezpiecze?stwa u?ytkowania obiektu.

System sk?ada si? z modu?u pomiarowego w sk?ad, którego wchodz?:

• czujniki przemieszcze? pionowych - 16 sztuk
• czujniki pomiaru przyspiesze? - 16 sztuk
• czujniki pomiaru odkszta?ce? i temperatury – 256 sztuk
• czujniki pomiaru pr?dko?ci i kierunku wiatru - 16 sztuk
• tyczki ?niegowe lub inne urz?dzenia do okre?lenia grubo?ci pow?oki ?niegu - 4 sztuki
• kamera- 4 sztuki
• referencyjna stacja pogodowa umieszczona na pobliskim mo?cie wantowym - 1 komplet
• jednostka centralna - 1 komplet

monitoring-pge-3?
?

Po?o?enie punktów na rzucie stadionu

i na wi?zarze g?ównym


W systemie monitoringu nie przewidziano ci?g?ej oceny stanu technicznego (SGN i SGU) na bazie modelu numerycznego. Komunikaty o stanie obiektu wysy?ane s? wy??cznie na podstawie danych pomiarowych. Za?o?ono, ?e pomiar przemieszcze? ma by? realizowany za pomoc? dalmierzy laserowych, których ci?g?a praca jest ograniczona, w przypadku przebywania na obiekcie kibiców.

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). 

> poznaj nas

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gda?sku

System sk?ada si? z modu?u pomiarowego, 4 kamer, modu?u eksperckiego i modu?u powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering