System monitoringu technicznego Hali ERGO ARENA w Gda?sku PDF Drukuj

System zaprojektowany i wykonany przez zespó? prof. Wilde 2010
(projekt i realizacja Wilde Engineering, Fundacja WILI? PG, wspó?praca Politechnika Gda?ska)

 

Hala ERGO ARENA

Dach hali ERGO ARENA w Gda?sku jest stalow? kratownic? przestrzenn? podpart? na czterech betonowych pylonach (rozstaw w osiach 70,60 x 66,60 m).

monitoring-ergo-1 monitoring-ergo-2 monitoring-ergo-3
Widok Hali ERGO ARENA Kratownicowa konstrukcja dachu W?ze? kratownicy


System monitoringu technicznego hali ERGO ARENA (PERUN-3)

Cel instalacji systemu: wspieranie procedur utrzymania obiektu (przegl?dy techniczne, od?nie?anie) i podniesienie bezpiecze?stwa u?ytkowania (ci?g?a ocena stanu obiektu).

System sk?ada si? z modu?u pomiarowego (5 punktów pomiaru przemieszcze? i 1 punkt pomiaru temperatury) oraz dwóch kamer do szacowania warstwy zalegaj?cego ?niegu modu?u eksperckiego i modu?u powiadamiania.

monitoring-ergo-4 monitoring-ergo-5 monitoring-ergo-6
Po?o?enie punktów pomiarowych model MES dachu Czujniki pomiaru przemieszcze?

 

System pomiaru przemieszcze? bazuje na hydro-niwelatorze (urz?dzenie zaprojektowane i wykonane przez zespó? prof. Wilde na potrzeby ci?g?ego monitoringu obiektów budowalnych) – dok?adno?? pomiaru przemieszcze? < 1mm. Weryfikacja pomiaru przemieszcze? w ?rodku hali wykonuje si? systemem laserowym (urz?dzenie zaprojektowane i wykonane na potrzeby monitoringu hali) – dok?adno?? pomiaru przemieszcze? < 1mm. System ekspertowy bazuje na koncepcji referencyjnego modelu numerycznego.

Wyniki i wnioski z dotychczasowego u?ytkowania systemu PERUN-3

Pomiar przemieszcze? od 03 grudnia 2010 do 14 kwietnia 2011 roku pokaza? ma?? wra?liwo?? dachu na dobowe odzia?ywanie temperatury oraz pomijalny wp?yw odzia?ywa? dynamicznych.

monitoring-ergo-7? monitoring-ergo-8?
Widok na panelu u?ytkownika Przemieszczenia ?rodka dachu od 3.12.2010 do 14.04.2011


System pokaza?, ?e konstrukcja dachu w sezonie 2010/2011 pracowa?a poprawnie. Bazodanowy system ekspercki umo?liwia ci?g?y dost?p do wszystkich gromadzonych danych. System mo?e by? rozbudowany o dowolny modu? pomiarowy i praktycznie nieograniczon? liczb? i rodzaj czujników. System monitoringu PERUN - 3 jest rozbudowywany o zaawansowany system optymalizacji kosztów utrzymania technicznego konstrukcji hali.

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). 

> poznaj nas

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gda?sku

System sk?ada si? z modu?u pomiarowego, 4 kamer, modu?u eksperckiego i modu?u powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering