o Wilde Engineering PDF Drukuj


Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). Firma specjalizuje si? w doradztwie technicznym oraz instalacji i utrzymaniu systemów pomiarowych w budownictwie. G?ównym za?o?ycielem firmy Wilde Engineering Sp. z o.o. jest prof. dr hab. in?. Krzysztof Wilde.

 

wilde-krzysztof

Prof. dr hab. in?. Krzysztof Wildepolski in?ynier, profesor budownictwa specjalizuj?cy si? w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji in?ynierskich. Kierownik Katedry Wytrzyma?o?ci Materia?ów na Wydziale In?ynierii L?dowej i ?rodowiska Politechniki Gda?skiej Politechniki Gda?skiej. Dziekan Wydzia?u In?ynierii L?dowej i ?rodowiska Politechniki Gda?skiej. Cz?onek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Wikpedia

W 1989 roku uko?czy? studia na Wydziale Budownictwa L?dowego Politechniki Gda?skiej. W latach 1992–1995 by? doktorantem na Uniwersytecie Tokijskim, tam te? pracowa? w latach 1995–1999 i uzyska? stanowisko profesora nadzwyczajnego. Stopie? doktora habilitowanego uzyska? w roku 2003, tytu? naukowy profesora w 2009, a w roku 2016 zosta? cz?onkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Autor i wspó?autor ponad 200 publikacji i 4 patentów. Dzia?alno?? naukowa prof. Wildego i wspó?pracowników skupiona jest na opracowaniu systemów redukcji drga? obiektów mostowych wywo?anych dzia?aniem wiatru i trz?sieniami ziemi. Zespó? prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe zwi?zane z implementacj? urz?dze? i technologii diagnostyki nieniszcz?cej w obiektach infrastrukturalnych oraz systemów monitoringu technicznego konstrukcji.

 
modul-ergo

Hala ERGO ARENA

System pomiaru przemieszcze? bazuje na hydro-niwelatorze  –
dok?adno?? pomiaru przemieszcze? < 1mm.

> poznaj wszystkie realizacje

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gda?sku

System sk?ada si? z modu?u pomiarowego, 4 kamer, modu?u eksperckiego i modu?u powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering