DIAGNOSTYKA NIENISZCZ?CA PDF Drukuj


DIAGNOSTYKA ULTRAD?WI?KOWA

- projekty bada? nieniszcz?cych elementów betonowych

- propozycje i opinie dotycz?ce doboru urz?dze? do diagnostyki nieniszcz?cej

- projekty bada? nieniszcz?cych nietypowych elementów stalowych 

- projekty rozwi?za? z zastosowaniem fal kierunkowych (guided waves), w du?ych konstrukcjach metalowych

- zaawansowana przetwarzanie sygana?ów

- projekty i analizy ??cznych zastosowa? drga? niskich i wysokich cz?stotliwo?ci (nonlinear acustics)

- zaawansowane modele propagacji fal spr??ystych

- optymalizacja metod diagnostyki ultrad?wi?kowej z zastosowaniem wzbudzenia wielopunktowego
 

 diagnostyka-ultradzwiekowaDIAGNOSTYKA NA BAZIE DRGA?

- projekty bada? dynamiki obiektu (systemy wielopunktowego pomiary przyspiesze? i ró?norodnych metod wzbudzania drga?)

- zaawansowane technologie przetwarzania sygna?ów pomiarowych 

- wyznaczanie cz?sto?ci drga? w?asnych obiektów

- wyznaczanie postaci drga? w?asnych

- szacowanie t?umienia konstrukcji

- opinie i ekspertyzy dotycz?ce mo?liwo?ci poprawy dynamiki obiektów budowlanych

- projekty wzmocnie? konstrukcji ze wzgl?du na problemy dynamiczne

- projekty wibroizolacji budynków nara?onych na drgania wywo?ane ruchem ko?owym i kolejowym

- zaawansowane modele numeryczne dynamiki konstrukcji (nieliniowo?? geometryczna i materia?owa)

- numeryczna ocena trwa?o?ci konstrukcji ze szczególnym uwzgl?dnieniem drga? obiektu

 

 diagnostyka-drgania


NASZE REALIZACJE

- Analiza i wizualizacja danych pomiarowych ramy stalowej pracy hydraulicznej (FLEXTRONICS, Tczew)

- Analiza danych diagnostyki fundamentu betonowego (GRUPA LOTOS, Gda?sk)

- Analiza jednorodno?ci betonu stropu betonowego (GRUPA LOTOS, Gda?sk)

- Projekt wibroizolacji budynku nara?onego na oddzia?yania dynamiczne wywo?ane ruchem ko?owym i kolejowym

 

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). 

> poznaj nas

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gda?sku

System sk?ada si? z modu?u pomiarowego, 4 kamer, modu?u eksperckiego i modu?u powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering