diagnostyka-nieniszczaca monitoring-1 bazodanowe-systemy

DIAGNOSTYKA
NIENISZCZ?CA

SYSTEMY
MONITORINGU

BAZODANOWE SYSTEMY
WIEDZY O OBIEKCIE

Wykonujemy orzeczenia techniczne i ekspertyzy stosuj?c najnowsze rozwi?zania diagnostyki nieniszcz?cej do elementów obiektów budowalnych.

Stosujemy znane metody Impact Echo jak równie? w?asne rozwi?zania bazuj?ce na wysokich i niskich cz?stotliwo?ciach.

Jeste?my jedyn? w Polsce firm? posiadaj?c? d?ugoletnie do?wiadczenie w projektowaniu, budowaniu i serwisowaniu systemów monitoringu technicznego obiektów budowlanych.

Oferujemy system ma?e i tanie, ale wykorzystuj?ce zaawansowane analizy numeryczne. Zadbamy o Twoj? konstrucj?.

W formie przyjaznej do u?ytkowania tworzymy bazy wiedzy o obiektach wspomagaj?ce procedury ich utrzymania.

Relacyjna baza danych zawiera kompletne dane o obiekcie oraz posiada funkcje U?ytkownika pozwalaj?ce na minimalizowanie kosztów utrzymania.

> zapoznaj si? z nasz? ofert?

> zapoznaj si? z nasz? ofert?

 

Wilde Engineering Sp. z o.o.  jest firm? realizuj?c? zaawansowane prace na rzecz budowy i utrzymania infrastruktury technicznej (obiekty drogowe i mostowe, inwestycje geotechniczne, wie?owce, hale produkcyjne i sprzeda?owe, obiekty u?yteczno?ci publicznej). 

> poznaj nas

modul-olivia

Hala "Olivia" w Gda?sku

System sk?ada si? z modu?u pomiarowego, 4 kamer, modu?u eksperckiego i modu?u powiadamiania.

> poznaj wszystkie realizacje

© copyright Wilde Engineering